close
hkbp.lagu-gereja.com
View : 1032 kali

Download MP3 Music
12:1 Marrongoman ma ro natorop i marriburibu, pola masidegean nasida, gabe didok Ibana ma parjolo, tu siseanna: Jaga ma hamu pasiding na niasoman na di angka Parise, i ma pangansion i.
12:2 Ndang adong na hungkup, na so ungkap muse, manang na buni, na so dapot botoon muse.
12:3 Dibahen i nasa na hinatahonmuna di na holom, begeon do i muse di na tiur; na hinusiphonmuna tu pinggol di bilut, baritahononhon do muse di angka partungkoan.
12:4 Alai hudok ma tu hamu angka alealengku: Unang ma habiari hamu angka na mambunu daging jala dungkon ni i so adong be sihahuaonna.
12:5 Alai hupatuduhon ma tu hamu na patut habiaranmuna: Habiari hamu ma ibana, na marhuaso mambunu huhut mandabuhon tu api na roko. Olo, hudok ma tu hamu: Ibana ma habiari hamu!
12:6 Nda digadis lima amporik arga dua benggol; agia sada sisongon i, ndang na lupa sian adopan ni Debata.
12:7 Gari obuk na di ulumuna, sude do dibilangi. Unang hamu tahutan! Ummangat do hamu sian amporik torop.
12:8 Hudok ma di hamu: Ganup na mangkatindangkon Ahu di jolo ni jolma, hatindangkonon ni Anak ni jolma i do sogot di adopan ni angka surusuruan ni Debata.
12:9 Alai na mansoadahon Ahu di jolo ni jolma, soadahononhon do sogot di adopan ni angka surusuruan ni Debata.
12:10 Jala ganup na mandok hatana mangalo Anak ni jolma i, tarsesa do i; alai na mangaleai Tondi Parbadia, ndang dapotan hasesaan.
12:11 Alai molo togihononnasida hamu tu angka parguruan, tu jolo ni angka induk dohot panggomgomi, unang ma holsoan hamu, manang beha pangalusionmuna ro di sidohononmuna.
12:12 Ai ajarhonon ni Tondi Parbadia i do tu hamu di na sangombas i na patut dohononmuna.
12:13 Jadi adong ma sahalak sian natorop i na mandok tu Ibana: Guru, dokkon ma amparangku marbagi teanteanannami rap dohot ahu!
12:14 Alai didok ma tu ibana: Baoa! Ise do pabangkit Ahu gabe panguhum manang sibagi teanteanan di hamu?
12:15 Laos didok ma tu nasida: Jaga ma hamu, pasiding hamu ma nasa haholiton! Ai nang pe marlobilobi halak, ndada sian artana i ngoluna.
12:16 Gabe dihatahon ma sada umpama tu nasida, ninna ma: Suha do gogo ni hauma ni sada halak na mora.
12:17 Jadi marhusari ma ibana di bagasan rohana songon on: Aha nama bahenonku? Ai ndang adong hasiatan ni gogo ni tanongki.
12:18 Gabe ninna ma: On ma bahenonku: Hulohai nama angka sopongki, hupauli ma angka na umbalga, asa tusi papunguonku sude na tubu i ro di artangku.
12:19 Jala dohononku ma tu tondingku: Ale tondingku, nunga rade godang artam, sae manang piga taon on. Ipe, marhasonangan ma ho, mangan minum ma ho, las ma roham!
12:20 Alai ninna Debata ma mandok ibana: E ho na loahon! Saborngin on ma tungguon hosam sian ho. Ia na pinaradem, tu ise ma i?
12:21 Songon i ma masa di halak an, na papunguhon arta di dirina, anggo so mamora ibana di Debata.
12:22 Jadi ninna ma mandok siseanna: Ala ni i hudok ma tu hamu: Unang holsohon hamu hosamuna pasarisari sipanganon, manang dagingmuna sumarihon parabiton.
12:23 Ai ummangat do hosa sian sipanganon jala sumurung do daging sian parabiton.
12:24 Bereng hamu ma pidong sigak, angka na so manabur manang manggotil, na so margudang manang marsopo. Tong do Debata marmudumuduhon angka i. Godang ni hasurunganmuna antong sian angka pidong!
12:25 Ise hamu na tarpaganda ariarina, nanggo saasta ganjangna, marhite sian pangkolsohon ni rohana?
12:26 Asa molo so tarpatupa hamu na ummotik i, boasa pola holsohononmuna na di atas ni i?
12:27 Patangkas hamu ma partubu ni bungabunga na di ladang i, angka na so mangganti manang martonun pe! Alai hudok ma tu hamu: Gari si Salomo uju di bungaran ni hasangaponna i, gari so mamangke songon bungabunga sada.
12:28 Asa molo songon i diparulosi Debata duhutduhut na di ladang i na jongjong songon sadari on, na tupa dipuruni marsogotna i, lam hamu ma, lam so parulosanna? E hamu siotik haporseaon!
12:29 Asa unang ma lulululu rohamuna di sipanganon manang di siinumonmuna; unang bohabohaon rohamuna disi!
12:30 Angka sipelebegu na di portibi on do mangalului angka sisongon i; alai diboto Amamuna do, na hasea angka i di hamu.
12:31 Asal ma dilului hamu harajaonna i; dung i tambahononna do angka i tu hamu.
12:32 Unang ho mabiar, ale punguan na metmet! Ai naung dihalomohon Amamuna do, mangalehon harajaonna i tu hamu.
12:33 Gadis hamu ma na pineopmuna, jala lehon hamu ma asiasi. Pauli hamu ma di hamu angka puro na so ra buruk; masiarta parbanua ginjang na so ra suda ma hamu, na so hadonohan panangko jala na so targagat ngitngit.
12:34 Ai ia disi artamuna, disi do nang rohamuna.
12:35 Sai hohos ma gontingmuna, jala galak ma palitomuna!
12:36 Jala suman ma hamu tu jolma na paipaimahon indukna, di na ro muli ibana sian parunjuhan, asa mamintor diungkap di ibana, di harorona manuktuhi.
12:37 Martua ma angka anak somang i, na dungo dapoton ni indukna di harorona i! Na sintong do hatangkon tu hamu: Hohoshononna ma ulosna, pajuguhonna ma nasida; ibana ma jongjong marhobasi di nasida.
12:38 Martua ma nasida, anggo songon i nasida didapot, manang na ro ibana di paduanghaebornginhon manang di patolunghaebornginhon.
12:39 Alai tanda hamu ma on: Aut diboto nampuna jabu, manang di pungkul piga tagamon ro panangko, dungo ma ibana, ndang loasonna ibana manursari ugasanna.
12:40 Hamu pe, gabe hobas ma, ai na ro do Anak ni jolma i di tingki na so panagamanmuna!
12:41 Jadi didok si Petrus ma: Tuhan, tu hami do didok Ho umpama ondeng, manang dohot do tu saluhutna?
12:42 Gabe didok Tuhan i ma: Ise ma antong juara bagas na tau haposan, na marroha, sipabangkiton ni indukna manggomgom angka naposona, laho mangalehon bohalnasida di tingkina?
12:43 Martua ma anak somang i, na mangulahon songon i dapoton ni indukna di harorona i!
12:44 Sintong do na hudok on tu hamu: Pabangkitonna do ibana mangaramoti nasa ugasanna.
12:45 Alai molo didok anak somang i di bagasan rohana: Laon dope, asa ro indukhu, jadi dipungkuli ma angka naposo baoa dohot boruboru, mangan minum ibana maradu mabuk,
12:46 gabe ro ma induk ni naposo i di ari na so panagamanna jala di ngombas na so pamotoanna, jala parduaonna ma ibana, laho mangalehon tohapna rap dohot na so haposan.
12:47 Ia anak somang, na umboto na hinalomohon ni indukna, gabe so marhobas ibana jala ndang diulahon lomo ni rohana, godang ma linsinglinsing taononna.
12:48 Alai na so umbotosa, gabe diulahon na tama pinsangon, otik ma taononna. Ai godang ma siluluan tu pangalehonan na godang, jala godang ma tungguon tu panahatan ni na godang.
12:49 Na ro do Ahu mandanggurhon api tu tano on. Dihasiholi nasa rohangku do, anggiat haru galak nian!
12:50 Alai didihononhon do tu Ahu paridion; jala mansai bobos do rohangku, saleleng so tulus dope i.
12:51 Na dirimpu rohamuna do, na laho mangalehon dame Ahu tu atas tano on, umbahen na ro? Nda tung, hudok ma di hamu: Panirangon do tahe.
12:52 Ai olat ni on ma maralo lima halak na di sada jabu: Na tolu maralohon na dua, jala na dua maralohon na tolu.
12:53 Maralo ma ama tu anakna, anak i tu amana; ina tu boruna, boru i tu inana; simatua boru tu parumaenna, parumaen i tu namboruna.
12:54 Dung i ninna ma mandok natorop i: Jumpa diida hamu nangkok ombun sian hasundutan, pintor didok hamu do: Na ro ma udan; jadi saut do songon i.
12:55 Jala jumpa mangullus alogo sian dangsina, didok hamu: Na logo ma ari: Jadi jumpang do songon i.
12:56 E hamu pangansi, malo do hamu hape manimbangi rupa ni tano on dohot langit i; so malo ma hamu manjujuri tingki on?
12:57 Boasa so sian rohamuna hamu manimbangi na patut?
12:58 Binsan raphon alom dope ho manopot panguhum, haringkothon ma di tongandalan i, asa malua ho sian ibana; so tung disarat ibana ho tu jolo ni panguhum, gabe panguhum pasahathon ho tu upasna jala hurungkonon ni upas i ho maon.
12:59 Hudok ma tu ho: Na so tupa ho haruar sian i, paima digarar ho sude ro di na saduit!
Pengajaran khusus bagi murid-murid
12:1 Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. 12:2 Tidak ada sesuatupun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. 12:3 Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. 12:4 Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabat-Ku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. 12:5 Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia, yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, takutilah Dia! 12:6 Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguhpun demikian tidak seekorpun dari padanya yang dilupakan Allah, 12:7 bahkan rambut kepalamupun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga dari pada banyak burung pipit. 12:8 Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. 12:9 Tetapi barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. 12:10 Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni; tetapi barangsiapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. 12:11 Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu kuatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. 12:12 Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." Orang kaya yang bodoh 12:13 Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus: "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." 12:14 Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Saudara, siapakah yang telah mengangkat Aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" 12:15 Kata-Nya lagi kepada mereka: "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya itu." 12:16 Kemudian Ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, kata-Nya: "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 12:17 Ia bertanya dalam hatinya: Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 12:18 Lalu katanya: Inilah yang akan aku perbuat; aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 12:19 Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah! 12:20 Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari padamu, dan apa yang telah kausediakan, untuk siapakah itu nanti? 12:21 Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Hal kekuatiran 12:22 Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. 12:23 Sebab hidup itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian. 12:24 Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu! 12:25 Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? 12:26 Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu kuatir akan hal-hal lain? 12:27 Perhatikanlah bunga bakung, yang tidak memintal dan tidak menenun, namun Aku berkata kepadamu: Salomo dalam segala kemegahannyapun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 12:28 Jadi, jika rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya! 12:29 Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum dan janganlah cemas hatimu. 12:30 Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu, bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. 12:31 Tetapi carilah Kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. 12:32 Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil! Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu Kerajaan itu. 12:33 Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah! Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. 12:34 Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Kewaspadaan 12:35 "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. 12:36 Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. 12:37 Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. 12:38 Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dinihari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. 12:39 Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 12:40 Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." 12:41 Kata Petrus: "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang?" 12:42 Jawab Tuhan: "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? 12:43 Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. 12:44 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. 12:45 Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya: Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, 12:46 maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. 12:47 Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. 12:48 Tetapi barangsiapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut." Yesus membawa pemisahan 12:49 "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah Aku harapkan, api itu telah menyala! 12:50 Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hati-Ku, sebelum hal itu berlangsung! 12:51 Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. 12:52 Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara lima orang di dalam satu rumah, tiga melawan dua dan dua melawan tiga. 12:53 Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Menilai zaman 12:54 Yesus berkata pula kepada orang banyak: "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata: Akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. 12:55 Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata: Hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. 12:56 Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? 12:57 Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? 12:58 Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. 12:59 Aku berkata kepadamu: Engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas."
12:1 Es lief das Volk zu und kamen etliche Tausend zusammen, also daß sie sich untereinander traten. Da fing er an und sagte zu seinen Jüngern: Zum ersten hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welches ist die Heuchelei. 12:2 Es ist aber nichts verborgen, das nicht offenbar werde, noch heimlich, das man nicht wissen werde. 12:3 Darum, was ihr in der Finsternis saget, das wird man im Licht hören; was ihr redet ins Ohr in den Kammern, das wird man auf den Dächern predigen. 12:4 Ich sage euch aber, meinen Freunden: Fürchtet euch nicht vor denen die den Leib töten, und darnach nichts mehr tun können. 12:5 Ich will euch aber zeigen, vor welchem ihr euch fürchten sollt: Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, zu werfen in die Hölle. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. 12:6 Verkauft man nicht fünf Sperlinge um zwei Pfennige? Dennoch ist vor Gott deren nicht eines vergessen. 12:7 Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht; ihr seid besser denn viele Sperlinge. 12:8 Ich aber sage euch: Wer mich bekennet vor den Menschen, den wird auch des Menschen Sohn bekennen vor den Engeln Gottes. 12:9 Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. 12:10 Und wer da redet ein Wort wider des Menschen Sohn, dem soll es vergeben werden; wer aber lästert den heiligen Geist, dem soll es nicht vergeben werden. 12:11 Wenn sie euch aber führen werden in ihre Schulen und vor die Obrigkeit und vor die Gewaltigen, so sorget nicht, wie oder was ihr antworten oder was ihr sagen sollt; 12:12 denn der heilige Geist wird euch zu derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. 12:13 Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, daß er mit mir das Erbe teile. 12:14 Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschichter über euch gesetzt? 12:15 Und er sprach zu ihnen: Sehet zu und hütet euch vor dem Geiz; denn niemand lebt davon, daß er viele Güter hat. 12:16 Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, das Feld hatte wohl getragen. 12:17 Und er gedachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nicht, da ich meine Früchte hin sammle. 12:18 Und sprach: Das will ich tun: ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will drein sammeln alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter; 12:19 und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre; habe nun Ruhe, iß, trink und habe guten Mut! 12:20 Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern; und wes wird's sein, das du bereitet hast? 12:21 Also geht es, wer sich Schätze sammelt und ist nicht reich in Gott. 12:22 Er sprach aber zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch: Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht für euren Leib, was ihr antun sollt. 12:23 Das Leben ist mehr denn die Speise, und der Leib mehr denn die Kleidung. 12:24 Nehmet wahr der Raben: die sähen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keinen Keller noch Scheune; und Gott nährt sie doch. Wie viel aber seid ihr besser denn die Vögel! 12:25 Welcher ist unter euch, ob er schon darum sorget, der da könnte eine Elle seiner Länge zusetzen? 12:26 So ihr denn das Geringste nicht vermöget, warum sorgt ihr für das andere? 12:27 Nehmet wahr der Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, daß auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht ist bekleidet gewesen als deren eines. 12:28 So denn das Gras, das heute auf dem Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, Gott also kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen! 12:29 Darum auch ihr, fraget nicht darnach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und fahret nicht hoch her. 12:30 Nach solchem allen trachten die Heiden in der Welt; aber euer Vater weiß wohl, das ihr des bedürfet. 12:31 Doch trachtet nach dem Reich Gottes, so wird euch das alles zufallen. 12:32 Fürchte dich nicht, du kleine Herde! denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. 12:33 Verkaufet, was ihr habt, und gebt Almosen. Machet euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nimmer abnimmt, im Himmel, da kein Dieb zukommt, und den keine Motten fressen. 12:34 Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. 12:35 Lasset eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen 12:36 und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf daß, wenn er kommt und anklopft, sie ihm alsbald auftun. 12:37 Selig sind die Knechte, die der Herr, so er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch: Er wird sich aufschürzen und wird sie zu Tische setzen und vor ihnen gehen und ihnen dienen. 12:38 Und so er kommt in der anderen Wache und in der dritten Wache und wird's also finden: selig sind diese Knechte. 12:39 Das sollt ihr aber wissen: Wenn ein Hausherr wüßte, zu welcher Stunde der Dieb käme, so wachte er und ließe nicht in sein Haus brechen. 12:40 Darum seid auch ihr bereit; denn des Menschen Sohn wird kommen zu der Stunde, da ihr's nicht meinet. 12:41 Petrus aber sprach zu ihm: HERR, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? 12:42 Der HERR aber sprach: Wie ein großes Ding ist's um einen treuen und klugen Haushalter, welchen der Herr setzt über sein Gesinde, daß er ihnen zur rechten Zeit ihre Gebühr gebe! 12:43 Selig ist der Knecht, welchen sein Herr findet tun also, wenn er kommt. 12:44 Wahrlich, ich sage euch: Er wird ihn über alle seine Güter setzen. 12:45 So aber der Knecht in seinem Herzen sagen wird: Mein Herr verzieht zu kommen, und fängt an, zu schlagen die Knechte und Mägde, auch zu essen und zu trinken und sich vollzusaufen: 12:46 so wird des Knechtes Herr kommen an dem Tage, da er sich's nicht versieht, und zu der Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn zerscheitern und wird ihm seinen Lohn geben mit den Ungläubigen. 12:47 Der Knecht aber, der seines Herrn Willen weiß, und hat sich nicht bereitet, auch nicht nach seinem Willen getan, der wird viel Streiche leiden müssen. 12:48 Der es aber nicht weiß, hat aber getan, was der Streiche wert ist, wird wenig Streiche leiden. Denn welchem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und welchem viel befohlen ist, von dem wird man viel fordern. 12:49 Ich bin gekommen, daß ich ein Feuer anzünde auf Erden; was wollte ich lieber, denn es brennete schon! 12:50 Aber ich muß mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe; wie ist mir so bange, bis sie vollendet werde! 12:51 Meinet ihr, daß ich hergekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage: Nein, sondern Zwietracht. 12:52 Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, drei wider zwei, und zwei wider drei. 12:53 Es wird sein der Vater wider den Sohn, und der Sohn wider den Vater; die Mutter wider die Tochter, und die Tochter wider die Mutter; die Schwiegermutter wider die Schwiegertochter, und die Schwiegertochter wider die Schwiegermutter. 12:54 Er sprach aber zu dem Volk: Wenn ihr eine Wolke sehet aufgehen am Abend, so sprecht ihr alsbald: Es kommt ein Regen, und es geschieht also. 12:55 Und wenn ihr sehet den Südwind wehen, so sprecht ihr: Es wird heiß werden, und es geschieht also. 12:56 Ihr Heuchler! die Gestalt der Erde und des Himmels könnt ihr prüfen; wie prüft ihr aber diese Zeit nicht? 12:57 Warum richtet ihr aber nicht von euch selber, was recht ist? 12:58 So du aber mit deinem Widersacher vor den Fürsten gehst, so tu Fleiß auf dem Wege, das du ihn los werdest, auf daß er nicht etwa dich vor den Richter ziehe, und der Richter überantworte dich dem Stockmeister, und der Stockmeister werfe dich ins Gefängnis. 12:59 Ich sage dir: Du wirst von dannen nicht herauskommen, bis du den allerletzten Heller bezahlest.

Label:   42 Lukas / Lukas / Lukas 

Daftar Label dari Kategori Bibel Padan Na Imbaru
(1)
40 Mateus / Matius / Matthaeus (28)
41 Markus / Markus / Markus (16)
42 Lukas / Lukas / Lukas (24)
43 Johannes / Yohanes / Johannes (21)
44 Ulaon ni Apostel / Kisah Para Rasul / Apostelgeschichte (28)
45 Rom / Roma / ROEMERS (16)
46 I Korint / I Korintus / 1 Korinther (16)
47 II Korint / 2 Korintus / 2 Korinther (13)
48 Galatia / Galatia / Galater (6)
49 Epesus / Efesus / Epheser (6)
50 Pilippi / Filipi / Philipper (4)
51 Kolosse / Kolose / Kolosser (4)
52 I Tessalonik / 1 Tesalonika / 1 Thessalonicher (5)
53 2 Tessalonik / 2 Tesalonika / 2 Thessalonicher (3)
54 1 Timoteus / 1 Timotius / 1 Timotheus (6)
55 2 Timoteus / 2 Timotius / 2 Timotheus (4)
56 Titus / Titus / Titus (3)
57 Pilemon / Filemon / Philemon (1)
58 Heber / Ibrani / Hebraeer (13)
59 Jakobus / Yakobus / Jakobus (5)
60 I Petrus / I Petrus / I Petrus (5)
61 2 Petrus / 2 Petrus / 2 Petrus (3)
62 1 Johannes / 1 Yohanes / 1 Johannes (5)
63 2 Johannes / 2 Yohannes / 2 Johannes (1)
64 3 Johannes / 3 Yohanes / 3 Johannes (1)
65 Judas / Yudas / Judas (1)
66 Pangungkapon / Wahyu / Offenbarung (22)Pelatihan Online EasyWorship 2009 mulai 06 April 2015
- Soal Latihan 1 EasyWorship 2009 - Pembuatan Slide Tata Ibadah
- Register | Login
Selanjutnya:
Lukas 13 / Lukas 13 / Lukas 13

Sebelum:
Lukas 11 / Lukas 11 / Lukas 11

All Bibel Padan Na Imbaru
(1)
40 Mateus / Matius / Matthaeus (28)
41 Markus / Markus / Markus (16)
42 Lukas / Lukas / Lukas (24)
43 Johannes / Yohanes / Johannes (21)
44 Ulaon ni Apostel / Kisah Para Rasul / Apostelgeschichte (28)
45 Rom / Roma / ROEMERS (16)
46 I Korint / I Korintus / 1 Korinther (16)
47 II Korint / 2 Korintus / 2 Korinther (13)
48 Galatia / Galatia / Galater (6)
49 Epesus / Efesus / Epheser (6)
50 Pilippi / Filipi / Philipper (4)
51 Kolosse / Kolose / Kolosser (4)
52 I Tessalonik / 1 Tesalonika / 1 Thessalonicher (5)
53 2 Tessalonik / 2 Tesalonika / 2 Thessalonicher (3)
54 1 Timoteus / 1 Timotius / 1 Timotheus (6)
55 2 Timoteus / 2 Timotius / 2 Timotheus (4)
56 Titus / Titus / Titus (3)
57 Pilemon / Filemon / Philemon (1)
58 Heber / Ibrani / Hebraeer (13)
59 Jakobus / Yakobus / Jakobus (5)
60 I Petrus / I Petrus / I Petrus (5)
61 2 Petrus / 2 Petrus / 2 Petrus (3)
62 1 Johannes / 1 Yohanes / 1 Johannes (5)
63 2 Johannes / 2 Yohannes / 2 Johannes (1)
64 3 Johannes / 3 Yohanes / 3 Johannes (1)
65 Judas / Yudas / Judas (1)
66 Pangungkapon / Wahyu / Offenbarung (22)Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi),
JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, NR, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, Nyanyian Pujian, Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
MENU UTAMA:
Alkitab(1)
Berita HKBP(1)
Berita HKBP 2016(4)
Bibel(1)
Bibel Padan Na Imbaru(261)
Bibel Padan Na Robi(934)
BN (Buku Nyanyian HKBP)(859)
Buku Ende(873)
Catatan Penting Tataibadah(5)
Contoh Tata Ibadah HKBP(88)
DOWNLOAD BUKU(1)
Kamus(1)
Katekhimus Kecil(7)
Khotbah HKBP(191)
Khotbah HKBP 2016(52)
Khotbah HKBP 2017(3)
Kumpulan Tangiang Bahasa Batak(4)
Lagu KOOR HKBP(720)
Lagu Natal Batak(13)
Lagu Pernikahan Batak(20)
Lagu Rohani Batak(197)
Materi Katekisasi Sidi - Marguru Malua HKBP(22)
NA(4)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2015(8)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2016(14)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2017(1)
Suplemen Buku Ende(181)
Tata Ibadah HKBP(108)
Tata Ibadah HKBP 2019(37)
Tentang HKBP(7)
Video Jamita(1)
Video Lagu(2)

Arsip Bibel Padan Na Imbaru..


Register
Login

Alkitab 3 Bahasa
(Batak - Indonesia - Jerman)


contoh pencarian yang benar: Matius 5. Contoh pencarian salah Matius 5:1
songbatak.com-karaokeKostenlose Backlinks bei http://backl.pommernanzeiger.de Seitenpartner www.condor-bbs.com Rankingcloud.de - Hosting in der Cloud Suchmaschinenoptimierung Kostenloser Auto-Backlink von www.cheers2.de