hkbp.lagu-gereja.com
View : 8785 kali

Download MP3 Music
8:1 Dung i ro muse hata ni Jahowa tu si Musa songon on:
8:2 Buat ma si Aron rap dohot angka anakna i, ro di angka pangkean dohot miak pamiahion, tole muse sada lombu bahen pelean pardosaan, dua birubiru tunggal dohot sada hirang na marisi sagusagu na so niasoman.
8:3 Jala paluhut ma sandok luhutan i tu jolo pintu ni undungundung parluhutan i.
8:4 Jadi dibahen si Musa ma songon na nidokkon ni Jahowa tu ibana, dipaluhut ma luhutan i tu jolo pintu ni undungundung parluhutan i.
8:5 Dung i ninna si Musa ma tu luhutan i: On do hata na tinonahon ni Jahowa bahenonta.
8:6 Dung i didokkon Musa ma ro jumonok si Aron dohot angka anakna i, laos dididi ma nasida di bagasan aek.
8:7 Dung i disolukkon ma tu ibana baju parbagasan i jala dihohoshon tu ibana hohos i, disolukkon muse tu ibana baju parbalian i jala disampesampehon tu atasna baju epod i, laos dihohosi do i dohot hohos ni baju epod i, asa tangkas ibana marhohos.
8:8 Dung i dibahen ma tu atasna tutup andora i, jala dirusuk tu tutup andora i Urim dohot Tummim.
8:9 Dung i diampehon ma tumpal i tu atas uluna, jala dilohothon tu tumpal i tu pardompahanna sangkalia sere i, i ma tumpal habadiaon, songon na tinonahon ni Jahowa tu si Musa.
8:10 Dung i dibuat si Musa ma miak pamiahion i, laos dimiahi ma inganan na badia i ro di nasa isina, asa pabadiahonsa.
8:11 Dung i dipistikkon deba miak i tu langgatan i pitu hali, laos dimiahi ma langgatan i ro di sude ulaulana, tole tong parburian i rap dohot ojahanna laho pabadiahonsa.
8:12 Dung i diusehon miak pamiahion i tu atas ulu ni si Aron mamiahi ibana pabadiahonsa.
8:13 Didokkon si Musa muse ro jumonok angka anak ni si Aron jala disolukkon tu nasida angka baju parbagasan, jala dibahen marhohos gontingnasida i, jala ditalitalihon angka tumpal i tu nasida, songon na tinonahon ni Jahowa hian tu si Musa.
8:14 Dung i didokkon ma boanon sada lombu naposo bahen pelean pardosaan; jadi diampehon si Aron dohot angka anakna i ma tangannasida tu atas ulu ni lombu pelean pardosaon i.
8:15 Dung i diseat si Musa ma i jala dibuat mudarna i didaishon deba sian i marhitehite jarijarina tu angka tanduk ni langgatan i humaliang, asa manguras langgatan i; anggo mudar na teba i diusehon ma tu pantar ni langgatan i laho pabadiahonsa mambahen pardengganan di atasna.
8:16 Dung i dibuat ma sandok pultahan panaputi ni raoan dohot hirehire na ampe tu ateate dohot pia na dua i ro di pultahan na lohot tusi, laos ditutung si Musa ma i di atas langgatan i.
8:17 Alai anggo lombu i ro di hulingkulingna, juhutna dohot napana suda do i ditutung dohot api di balian ni parsaroan i, songon na tinonahon ni Jahowa tu si Musa.
8:18 Dung i didokkon ma boanon jumonok birubiru tunggal i bahen pelean situtungon, gabe diampehon si Aron dohot angka anakna i tangannasida tu ulu ni birubiru tunggal i.
8:19 Dung i diseat si Musa ma birubiru i jala dipispishon mudar i tu langgatan i humaliang.
8:20 Dung i disahei ma birubiru i, laos ditutung si Musa ma uluna dohot ponggolponggolna ro di pultahanna.
8:21 Ias ma diburi anggo raoanna dohot patna di bagasan aek; dung i ditutung si Musa ma sandok birubiru i di atas langgatan i. I ma gabe pelean sipotongon bahen uap na hushus, sada pelean api tu Jahowa, songon na tinonahon ni Jahowa hian tu si Musa.
8:22 Didokkon muse ma boanon jumonok birubiru tunggal na sadanari, i ma birubiru sahatsahat ni tohonan; jadi diampehon si Aron dohot angka anakna i ma tangannasida tu ulu ni birubiru i.
8:23 Dung i diseat si Musa ma i jala dibuat deba sian mudarna i jala dibahen do i tu pinggol siamun ni si Aron dohot tu ina ni tanganna siamun dohot tu ina ni patna siamun.
8:24 Didokkon muse ma ro jumonok angka anak ni si Aron, gabe dibahen si Musa deba sian mudar i tu pinggolnasida siamun dohot tu ina ni tangannasida siamun dohot tu ina ni patnasida siamun; jala mudar na lobi i dipistikkon si Musa do tu langgatan i humaliang.
8:25 Dung i dibuat ma pultahanna dohot ihurna ro di sandok pultahan panaputi ni raoanna dohot hirehire na ampe tu ateate dohot pia na dua i ro di pultahan na lohot tusi dohot hae jolo siamun.
8:26 Dibuat muse sian hirang isian ni sagusagu na so niasoman na di adopan ni Jahowa sada sagusagu na so niasoman dohot sangkimpal roti na marsaor miak dohot sada timbatimba, jala diampehon do i tu atas sandok pultahan i dohot tu atas hae jolo siamun.
8:27 Dipasahat ma luhutna i tu tangan ni si Aron dohot tu tangan ni angka anakna i, laos dipateatea do i bahen pelean teateaan di adopan ni Jahowa.
8:28 Dung i dibuat si Musa muse luhutna i sian tangannasida, jala ditutung ma i di atas langgatan bahen pelean situtungon; i ma pelean sahatsahat ni tohonan, bahen uap na hushus, pelean api ma i di Jahowa.
8:29 Dung i dibuat si Musa ma andora i jala dipateatea ma i bahen pelean teateaan di adopan ni Jahowa sian birubiru tunggal pelean sahatsahat ni tohonan, i ma gabe jambar ni si Musa, songon na tinonahon ni Jahowa hian tu si Musa.
8:30 Dung i dibuat si Musa ma deba sian miak pamiahion dohot sian mudar na di atas langgatan i, jala dipispishon ma i tu si Aron, tu angka pangkeanna, tu angka anakna dohot tu pangkean ni angka anakna i, asa pabadiahon si Aron dohot pangkeanna rap dohot angka anakna dohot pangkean ni angka anakna i.
8:31 Dung i ninna si Musa ma tu si Aron dohot tu angka anakna i: Lompa hamu ma juhut i di jolo pintu ni undungundung parluhutan i, laos disi ma pangan hamu juhut i rap dohot roti na di bagasan hirang isian ni pelean sahatsahat tohonan i, songon na tinonahonna i tu ahu uju na didok: Ingkon panganon ni si Aron dohot angka anakna i do i.
8:32 Alai anggo na tinggal i sian juhut dohot sian roti i, ingkon suda do i tutungonmuna di bagasan api.
8:33 Angkup ni ndang jadi ruar hamu sian pintu ni undungundung parluhutan i pitu ari lelengna, sahat ro di ari hasisimpul ni angka ari sahatsahat ni tohonan tu hamu, ai ingkon pitu ari lelengna pasahathon tohonan i tu hamu.
8:34 Suman tu naung binahen di arian, songon i do ditonahon Jahowa hian bahenon mambahen pardengganan tu hamu.
8:35 Asa ingkon tading hamu di jolo pintu ni undungundung parluhutan i arian dohot borngin pitu ari padodot, jala ingkon radotanmuna do tohonan tu Jahowa, asa unang mate hamu, ai songon i do tinonahonna tu ahu.
8:36 Jadi diulahon si Aron dohot angka anakna i ma sude hata i, angka naung tinonahon ni Jahowa hian marhite sian si Musa.
Pentahbisan Harun dan anak-anaknya 8:1 TUHAN berfirman kepada Musa: 8:2 "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, dua domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi, 8:3 lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu Kemah Pertemuan." 8:4 Musa melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan Kemah Pertemuan. 8:5 Berkatalah Musa kepada umat itu: "Inilah firman yang diperintahkan TUHAN untuk dilakukan." 8:6 Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. 8:7 Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. 8:8 Dikenakannyalah tutup dada kepadanya dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. 8:9 Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 8:10 Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah Kemah Suci serta segala yang ada di dalamnya dan dikuduskannya semuanya itu. 8:11 Dipercikkannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah tujuh kali dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. 8:12 Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. 8:13 Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 8:14 Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. 8:15 Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa; darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. 8:16 Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. 8:17 Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 8:18 Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. 8:19 Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. 8:20 Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. 8:21 Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, yang baunya menyenangkan; yakni suatu korban api-apian bagi TUHAN, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 8:22 Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. 8:23 Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. 8:24 Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka, lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. 8:25 Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. 8:26 Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan TUHAN, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, 8:27 dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN. 8:28 Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan; itulah suatu korban api-apian bagi TUHAN. 8:29 Musa mengambil dada domba itu, dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 8:30 Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannyalah Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. 8:31 Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya: "Masaklah daging itu di depan pintu Kemah Pertemuan; di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentahbisan, seperti yang telah kuperintahkan dengan berkata: Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. 8:32 Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. 8:33 Janganlah kamu pergi dari depan pintu Kemah Pertemuan selama tujuh hari, sampai kepada genapnya perayaan pentahbisan, karena perayaan pentahbisan akan berlangsung tujuh hari lamanya. 8:34 Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan TUHAN kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. 8:35 Di depan pintu Kemah Pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam tujuh hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap TUHAN dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku." 8:36 Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan TUHAN dengan perantaraan Musa. 8:1 Und der HERR redete mit Mose und sprach: 8:2 Nimm Aaron und seine Söhne mit ihm samt ihren Kleidern und das Salböl und einen Farren zum Sündopfer, zwei Widder und einen Korb mit ungesäuertem Brot, 8:3 und versammle die ganze Gemeinde vor die Tür der Hütte des Stifts. 8:4 Mose tat, wie ihm der HERR gebot, und versammelte die Gemeinde vor die Tür der Hütte des Stifts 8:5 und sprach zu ihnen: Das ist's, was der HERR geboten hat zu tun. 8:6 Und nahm Aaron und seine Söhne und wusch sie mit Wasser 8:7 und legte ihnen den leinenen Rock an und gürtete sie mit dem Gürtel und zog ihnen den Purpurrock an und tat ihm den Leibrock an und Gürtete ihn über den Leibrock her 8:8 und tat ihm das Amtschild an und das Schild Licht und Recht 8:9 und setzte ihm den Hut auf sein Haupt und setzte an den Hut oben an seiner Stirn das goldene Blatt der heiligen Krone, wie der HERR dem Mose geboten hatte. 8:10 Und Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war, und weihte es 8:11 und sprengte damit siebenmal auf den Altar und salbte den Altar mit allem seinem Geräte, das Handfaß mit seinem Fuß, daß es geweiht würde, 8:12 und goß von dem Salböl auf Aarons Haupt und salbte ihn, daß er geweiht würde, 8:13 und brachte herzu Aarons Söhne und zog ihnen leinene Röcke an und gürtete sie mit dem Gürtel und band ihnen Hauben auf, wie ihm der HERR geboten hatte. 8:14 Und ließ herzuführen einen Farren zum Sündopfer. Und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf sein Haupt. 8:15 Da schlachtete er ihn. Und Mose nahm das Blut und tat's auf die Hörner des Altars umher mit seinem Finger und entsündigte den Altar und goß das Blut an des Altars Boden und weihte ihn, daß er ihn versöhnte. 8:16 Und nahm alles Fett am Eingeweide, das Netz über der Leber und die zwei Nieren mit dem Fett daran, und zündete es an auf dem Altar. 8:17 Aber den Farren mit seinem Fell, Fleisch und Mist verbrannte er mit Feuer draußen vor dem Lager, wie ihm der HERR geboten hatte. 8:18 Und brachte herzu einen Widder zum Brandopfer. Und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf sein Haupt. 8:19 Da schlachtete er ihn. Und Mose sprengte das Blut auf den Altar umher, 8:20 zerhieb den Widder in Stücke und zündete an das Haupt, die Stücke und das Fett 8:21 und wusch die Eingeweide und Schenkel mit Wasser und zündete also den ganzen Widder an auf dem Altar. Das war ein Brandopfer zum süßen Geruch, ein Feuer dem HERRN, wie ihm der HERR geboten hatte. 8:22 Er brachte auch herzu den andern Widder des Füllopfers. Und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf sein Haupt. 8:23 Da schlachtete er ihn. Und Mose nahm von seinem Blut und tat's Aaron auf den Knorpel seines rechten Ohrs und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. 8:24 Und brachte herzu Aarons Söhne und tat von dem Blut auf den Knorpel des rechten Ohrs und auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes und sprengte das Blut auf den Altar umher. 8:25 Und nahm das Fett und den Schwanz und alles Fett am Eingeweide und das Netz über der Leber, die zwei Nieren mit dem Fett daran und die rechte Schulter; 8:26 dazu nahm er von dem Korb des ungesäuerten Brots vor dem HERRN einen ungesäuerten Kuchen und einen Kuchen geölten Brots und einen Fladen und legte es auf das Fett und auf die rechte Schulter. 8:27 Und gab das allesamt auf die Hände Aarons und seiner Söhne und webte es zum Webeopfer vor dem HERRN. 8:28 Und nahm alles wieder von ihren Händen und zündete es an auf dem Altar oben auf dem Brandopfer. Ein Füllopfer war es zum süßen Geruch, ein Feuer dem HERRN. 8:29 Und Mose nahm die Brust und webte ein Webeopfer vor dem HERRN von dem Widder des Füllopfers; der ward Mose zu seinem Teil, wie ihm der HERR geboten hatte. 8:30 Und Mose nahm von dem Salböl und dem Blut auf dem Altar und sprengte es auf Aaron und seine Kleider, auf seine Söhne und ihre Kleider, und weihte also Aaron und seine Kleider, seine Söhne und ihre Kleider mit ihm. 8:31 Und sprach zu Aaron und seinen Söhnen: Kochet das Fleisch vor der Tür der Hütte des Stifts, und esset es daselbst, dazu auch das Brot im Korbe des Füllopfers, wie mir geboten ist und gesagt, daß Aaron und seine Söhne es essen sollen. 8:32 Was aber übrigbleibt vom Fleisch und Brot, das sollt ihr mit Feuer verbrennen. 8:33 Und sollt in sieben Tagen nicht ausgehen von der Tür der Hütte des Stifts bis an den Tag, da die Tage eures Füllopfers aus sind; denn sieben Tage sind eure Hände gefüllt, 8:34 wie es an diesem Tage geschehen ist; der HERR hat's geboten zu tun, auf daß ihr versöhnt seid. 8:35 Und sollt vor der Tür der Hütte des Stifts Tag und Nacht bleiben sieben Tage lang und sollt nach dem Gebot des HERRN tun, daß ihr nicht sterbet; denn also ist mir's geboten. 8:36 Und Aaron und seine Söhne taten alles, was ihnen der HERR geboten hatte durch Mose.

Label:   03 3 Musa / Imamat / 3 Mose 

Daftar Label dari Kategori Bibel Padan Na Robi
(5)
01 1 Musa / Kejadian / 1 Mose (49)
02 2 Musa / Keluaran / 2 Mose (40)
03 3 Musa / Imamat / 3 Mose (28)
04 4 Musa / Bilangan / 4 Mose (36)
05 5 Musa / Ulangan / 5 Mose (34)
06 Josua / Yosua / Josua (24)
07 Panguhum / Hakim-Hakim / Richter (21)
08 Rut / Rut / Rut (4)
09 1 Samuel / 1 Samuel / 1 Samuel (31)
10 2 Samuel / 2 Samuel / 2 Samuel (24)
11 1 Raja-raja / 1 Raja-raja / 1 Koenige (22)
12 II Raja-raja / 2 Raja-raja / 2 Koenige (25)
13 I Kronika / 1 Tawarikh / 1 Chronik (29)
14 II Kronika / 2 Tawarikh / 2 Chronik (36)
15 Esra / Ezra / Esra (10)
16 Nehemia / Nehemia / Nehemia (13)
17 Ester / Ester / Ester (10)
18 Job / Ayub / Job (42)
19 Psalmen / Mazmur / Psalm (51)
19 Psalmen / Mazmur / Psalm / Psalmen / PA`PUDIAN / Psalms (99)
20 Poda / Amsal / Sprueche (31)
21 Parjamita / Pengkhotbah / Prediger (12)
22 Angka Ende / Kidung Agung / Hohelied (8)
23 Jesaya / Yesaya / Jesaja / Jesaya / YESAYA / Isaiah (66)
24 Jeremia / Yeremia / Jeremia (52)
25 Andung-andung / Ratapan / Klagelieder (5)
26 Hesekiel / Yehezkiel / Hesekiel (48)
27 Daniel / Daniel / Daniel (12)
28 Hosea / Hosea / Hosea (14)
29 Joel / Yoel / Joel (3)
30 Amos / Amos / Amos (9)
31 Obaja / Obaja / Obadja (1)
32 Jona / Yunus / Jona (4)
33 Mika / Mikha / Mica / Mika / MIKHA / Micah (7)
34 Nahum / Nahum / Nahum (3)
35 Habakuk / Habakuk / Habakuk (3)
36 Sepania / Zefanya / Zephanja (3)
37 Haggai / Hagai / Haggai (2)
38 Sakaria / Zakaria / Sacharja (14)
39 Maleaki / Maleakhi / Maleachi (4)Pelatihan Online EasyWorship 2009 mulai 06 April 2015
- Soal Latihan 1 EasyWorship 2009 - Pembuatan Slide Tata Ibadah
- Register | Login
NEXT:
3 Musa 9 / Imamat 9 / 3 Mose 9


PREV:
3 Musa 7 / Imamat 7 / 3 Mose 7

All Bibel Padan Na Robi
(5)
01 1 Musa / Kejadian / 1 Mose (49)
02 2 Musa / Keluaran / 2 Mose (40)
03 3 Musa / Imamat / 3 Mose (28)
04 4 Musa / Bilangan / 4 Mose (36)
05 5 Musa / Ulangan / 5 Mose (34)
06 Josua / Yosua / Josua (24)
07 Panguhum / Hakim-Hakim / Richter (21)
08 Rut / Rut / Rut (4)
09 1 Samuel / 1 Samuel / 1 Samuel (31)
10 2 Samuel / 2 Samuel / 2 Samuel (24)
11 1 Raja-raja / 1 Raja-raja / 1 Koenige (22)
12 II Raja-raja / 2 Raja-raja / 2 Koenige (25)
13 I Kronika / 1 Tawarikh / 1 Chronik (29)
14 II Kronika / 2 Tawarikh / 2 Chronik (36)
15 Esra / Ezra / Esra (10)
16 Nehemia / Nehemia / Nehemia (13)
17 Ester / Ester / Ester (10)
18 Job / Ayub / Job (42)
19 Psalmen / Mazmur / Psalm (51)
19 Psalmen / Mazmur / Psalm / Psalmen / PA`PUDIAN / Psalms (99)
20 Poda / Amsal / Sprueche (31)
21 Parjamita / Pengkhotbah / Prediger (12)
22 Angka Ende / Kidung Agung / Hohelied (8)
23 Jesaya / Yesaya / Jesaja / Jesaya / YESAYA / Isaiah (66)
24 Jeremia / Yeremia / Jeremia (52)
25 Andung-andung / Ratapan / Klagelieder (5)
26 Hesekiel / Yehezkiel / Hesekiel (48)
27 Daniel / Daniel / Daniel (12)
28 Hosea / Hosea / Hosea (14)
29 Joel / Yoel / Joel (3)
30 Amos / Amos / Amos (9)
31 Obaja / Obaja / Obadja (1)
32 Jona / Yunus / Jona (4)
33 Mika / Mikha / Mica / Mika / MIKHA / Micah (7)
34 Nahum / Nahum / Nahum (3)
35 Habakuk / Habakuk / Habakuk (3)
36 Sepania / Zefanya / Zephanja (3)
37 Haggai / Hagai / Haggai (2)
38 Sakaria / Zakaria / Sacharja (14)
39 Maleaki / Maleakhi / Maleachi (4)Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi),
Lagu Koor - Paduan Suara Gereja, JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, Nyanyian Rohani, Nafiri Rohani, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, NP (Nyanyian Pujian), Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, , Kidung Kabungahan GKP, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
MENU UTAMA:
Alkitab(1)
Berita HKBP(1)
Berita HKBP 2016(4)
Bibel(1)
Bibel Padan Na Imbaru(261)
Bibel Padan Na Robi(934)
BN (Buku Nyanyian HKBP)(859)
Buku Ende(873)
Catatan Penting Tataibadah(5)
Contoh Tata Ibadah HKBP(88)
DOWNLOAD BUKU(1)
Kamus(1)
Katekhimus Kecil(7)
Khotbah HKBP(191)
Khotbah HKBP 2016(52)
Khotbah HKBP 2017(3)
Kumpulan Tangiang Bahasa Batak(4)
Lagu KOOR HKBP(710)
Lagu Natal Batak(13)
Lagu Pernikahan Batak(20)
Lagu Rohani Batak(197)
Materi Katekisasi Sidi - Marguru Malua HKBP(22)
NA(4)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2015(8)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2016(14)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2017(1)
Suplemen Buku Ende(181)
Tata Ibadah HKBP(108)
Tata Ibadah HKBP 2019(70)
Tata Ibadah HKBP 2020(6)
Tentang HKBP(11)
Video Jamita(1)
Video Lagu(2)

Arsip Bibel Padan Na Robi..

Register   Login  

Alkitab 3 Bahasa
(Batak - Indonesia - Jerman)


contoh pencarian yang benar: Matius 5. Contoh pencarian salah Matius 5:1


Kostenlose Backlinks bei http://backl.pommernanzeiger.de Seitenpartner www.condor-bbs.com Rankingcloud.de - Hosting in der Cloud Suchmaschinenoptimierung Kostenloser Auto-Backlink von www.cheers2.de